Zemní práce a demolice

Zemní prácePronájem strojůPřípravné práceTěžba jíluLikvidace odpadůDemoliceDemolice
AKUPI - zemní práce, demolice, likvidace odpadů, České Budějovice

AKUPI - zemní práce, demolice, likvidace odpadů, České Budějovice

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013140:

„Energetické úspory v recyklačním procesu společnosti A.K.U.P.I.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetické úspory ve zpracování stavebního odpadu, kdy dojde k výměně dvou pásových rypadel (KOMATSU PC 290 a CAT 324 D) za jedno větší rypadlo se srovnatelným výkonem a efektivnějším provozem. Místem realizace je recyklační centrum na pozemku, který má společnost A.K.U.P.I. CB spol. s r.o. pronajat od společnosti A.K.U.P.I. spol. s r.o. na parcelním čísle 1302/10 v katastrálním území Dívčice.
Projekt řeší problém současné energetické nevýhodnosti recyklačního procesu, kdy na zpracování jednotky produkce dochází k vysoké spotřebě primárního paliva (nafty) a ekonomika celého provozu je tedy poměrně neefektivní. Oba stroje jsou pro využití v rámci centra nevhodné a kvůli malé kapacitě lžic a krátkým ramenům neefektivně pracují s recyklovanými materiály, neboť velké množství paliva je spotřebováno na pojezdy. Z toho důvodu budou rypadla vyřazena a nahrazena jedním větším rypadlem se srovnatelnou kapacitou a delším ramenem, a tedy i znatelně větším operačním rádiem bez nutnosti neustálého popojíždění po areálu.
Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby nafty jakožto primárního paliva pro pohon technologií a díky tomu i dojde k celkovému zlepšení ekonomiky procesu a v konečném důsledku díky snížení energetické náročnosti procesu dojde ke snížení provozních nákladů na jednotku produkce, tj. tunu recyklátu.
Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:
•zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
•snížení spotřeby energií
•snížení emisí CO2
•snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
•zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu
Dokončení projektu je předpokládáno do konce června roku 2021.